Nojautuen 23.2.1923 annettuun luonnonsuojelulakiin (as. kok. 71/1923), 21.12.1956 annettuun lakiin eräiden uusien luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille (as. kok. 634/1956) ja 6.6.1958 annettuun asetukseen eräistä valtionmaiden luonnonsuojelualueista (as. kok. 273/1958) Metsähallitus on tänään vahvistanut seuraavat
Yläneen kunnassa sijaitsevan Vaskijärven luonnonpuiston järjestyssäännöt:

1. Luonnonpuisto on rauhoitettu lähinnä tieteellisiä tutkimuksia varten, eikä alueella sen vuoksi saa lumettomana aikana liikkua ilman erikoislupaa muualla kuin sen läpi johtavilla polkupyöräteillä.
Poiketen siitä, mitä edellisessä kappaleessa on määrätty, moottorikäyttöisten maakulkuneuvojen, myös moottorikelkan, käyttö on kielletty yleiseen käyttöön hyväksyttyjen teiden ja moottorikelkkareittien ulkopuolella paitsi alueen vartiointi- ja hoitotehtävissä sekä poronhoitoalueella paliskunnan vastuulla tapahtuvissa poronhoitotehtävissä. Niin ikään on kielletty ilma-alusten laskeutuminen. Hätätapauksissa sanottuja kulkuneuvoja voidaan kuitenkin käyttää. Metsähallituksen kirjallisella luvalla niitä voidaan käyttää myös tieteellisiin tai matkailullisiin taikka muihin tarkoituksiin. [kappale lisätty Metsähallituksen päätöksellä 2.12.1971 N:o Hk 4251/429-71]

2. Alueella kävijäin on kaikin tavoin varottava vahingoittamasta ja turmelemasta kasvillisuutta ja muuta luontoa. Metsästys ja kalastus sekä eläinten tappaminen, pyydystäminen ja hätyyttäminen samoin kuin kasvien ja muiden luonnonesineiden ottaminen on kiellettyä, ellei siihen tieteellistä tarkoitusta varten ole saatu Metsähallituksen kirjallista lupaa. Rauhoitus ei kuitenkaan koske sutta, ahmaa, karhua eikä ilvestä.

3. Asetuksessa on säännöksiä eräiden erikoistapausten varalta. Näistä saa tietoja Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalveluista [ent. puiston vartijalta ja aluemetsänhoitajalta].

4. Luonnonpuiston vartijan tehtäviin kuuluu valvoa, että alueella noudatetaan siitä annettuja säännöksiä, ja hänen tässä tarkoituksessa toimivaltansa puitteissa antamia määräyksiä on noudatettava. Vartijalla on myös oikeus ottaa pois luvattomat metsästys-, kalastus- ja keräilyvälineet sekä luvatta pyydystetty saalis ja keräilyn tuotteet.

5. Rikkomukset, näitä järjestyssääntöjä vastaan rangaistaan luonnonsuojelulain 23 §:n mukaan Helsingissä, metsähallituksessa 29 p:nä toukokuuta 1959.

Pääjohtaja N. A. Osara

Arvioimisosaston päällikkö metsäneuvos Olavi Linnamies

Huom! Alueella havaitusta vahingonteosta pyydetään viipymättä ilmoittamaan Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalveluihin [ent. joko luonnonpuiston vartijalle tai aluemetsänhoitajalle].