Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. (sll.fi) on jo pitkään tehnyt monipuolista ja tuloksellista talkooyhteistyötä Seitsemisen kansallispuiston kanssa. Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri on Suomen luonnonsuojeluliiton alueellinen järjestö.

Jokakesäisiä talkooleirejä on järjestetty vuodesta 1992 lähtien ja osallistujia on ollut noin parikymmentä vuosittain. Pääpaino on alusta lähtien ollut Koveron perinnetilan kunnostukseen liittyvillä töillä. Ensimmäisillä talkoilla raivattiin vanhaa umpeenkasvanutta maantietä Koverossa kesällä 1992.

Sittemmin Koverossa on raivattu vanhoja, puustoa kasvaneita peltoja sekä rakennettu riukuaitaa ja uusittu pärekattoa useampaan otteeseen. Kunnia talkoolaisille kuuluu myös Koveron tervahaudan kunnostamisesta. Haudassa on poltettu tervaa vuodesta 1995 alkaen. Tervanpoltossakin on talkootyö korvaamatonta, sillä palava tervahauta tarvitsee noin viikon verran ympärivuorokautista valvontaa.

Ennallistamassa

Talkoolaiset ovat olleet korvaamaton apu myös monissa ennallistamistoimissa: he ovat olleet mukana ojitettujen soiden patoamisessa, polttamisessa ja lahopuun tuottamisessa entisiin talousmetsiin. Useampi kesä kului talkoillessa Seitsemisjoella, jota on suurten savotoiden aikaan perattu tukinuittoa varten. Jokea on ennallistettu patoamalla ja näin on saatu palautettua jokiympäristön vesitaloutta luonnontilaiseen suuntaan. Patoaminen hidastaa veden virtausta, mikä edesauttaa laajempien kosteikkoalueiden syntymistä ja luo paremmat elinolosuhteet ranta- ja vesilajistolle. Kaakkuritkin ovat saaneet metsälampiin pesimälauttoja talkoolaisten työpanoksen ansiosta.

Talkoolaiset latovat halkoja tervahautaan."Kaupan päälle voimakas elämys sekä hyvä mieli"

Talkoolaiset ovat vapaaehtoisia, eivätkä saa työpanoksestaan materiaalista hyvitystä. Majoitus ja ruokahuolto ovat kuitenkin Metsähallituksen (metsa.fi) järjestämiä. Suurin palkinto talkoolaisille onkin luonnossa olemisen, yhdessä tekemisen ja ruumiillisen työn tuottama mielihyvä, vanhojen perinnetaitojen oppiminen sekä työn näkyvät tulokset. Harva pääsee kotioloissa tekemään esimerkiksi perinteistä pärekattoa. "Samalla kun tekee työtä, oppii, ja kaupan päälle tulee vielä voimakas elämys sekä hyvä mieli", totesi tuolloin talkoita vetänyt luonnonsuojelupiirin aluepäällikkö Harri Helin Kurun Sanomien haastattelussa vuonna 1999.

Heräsikö mielenkiintosi? Talkooleirille voi osallistua kuka tahansa ikään tai asuinkuntaan katsomatta. Lisätietoja talkootoimintaan liittyen tarjoaa ja ilmoittautumisia ottaa vastaan Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. (sll.fi).

Talkoilla toteutettuja töitä

 • 1992 Tervahaudan kunnostus Koverossa alkaa: umpeenkasvaneen maantien raivaus ja haudan päälle ja ympäristöön kasvaneen puuston poisto.
 • 1993 Tervahaudan kunnostus jatkuu: haudan tyhjennys ja saveaminen aloitetaan. Lisäksi pintahisten kavaamista eli riukuaidan tarpeiden kuorintaa.
 • 1994 Tervahaudan kunnostus jatkuu: tervasten pilkkominen, ronkkelin eli haudasta tynnyriin johtavan putken asettaminen paikoilleen.
 • 1995 Tervanpoltto: haudan latominen, sytytys ja valvominen. Muuna työnä raivataan kulku-uria ennallistettaville soille.
 • 1996 Poltetaan Maijan kaski. Lisäksi rakennetaan kaakkurin pesimälauttoja: irrotetaan seipäillä rahkasammalmättäitä lammen rannalta. Mättäät hinataan ja ankkuroidaan metsälammen keskelle. Kaulataan uusia tervaspuita ja kavataan jälleen pintahisaidan tarpeita.
 • 1997 Padotaan suo-ojia mm. Kirkkaanlamminnevalla.
 • 1998 Tervanpoltto: haudan latominen, sytytys ja valvominen. Koverossa uusitaan pihapiirin aitan pärekatto. Raivataan puustoa ojitetuilta soilta vedenpinnan nostamiseksi.
 • 1999 Palautetaan Seitsemisjokea luonnontilaan: Talkoolaiset rakentavat patoja ja kankeavat ylösväännettyjä kivenjärkäleitä takaisin virtaan.
 • 2000 Seitsemisjoen ennallistaminen jatkuu.
 • 2001 Seitsemisjoen ennallistaminen jatkuu.
 • 2002 Puiston 20-vuotisjuhlat: tervanpolton ohessa rakennetaan riukuaitaa, punamullataan riviin rakennetut aitat eli aittarati.
 • 2003 Tuotetaan lahopuuta puiston alueella oleviin entisiin talousmetsiin kaulaamalla kuusia ja mäntyjä. Löytyssä niitetään perinnemaisemaa.
 • 2004 Seitsemisjoen ennallistaminen saatetaan loppuun.
 • 2005 Koverossa tehdään heinää ja risusavottaa sekä kavataan pintahisaidan tarpeita.
 • 2006 Koverossa tehdään pintahista eli riukuaitaa, niitetään, haravoidaan ja nostetaan heinää seipäille.
 • 2007 Uusitaan Koveron navetan pärekattoa ja tehdään heinätöitä.
 • 2008 Uusitaan Pitkäjärven tallin pärekaton toinen lape. Koverossa tehdään heinätöitä.
 • 2009 Kovero 150-vuotisjuhlat: tervanpolton ohessa tehdään Pitkäjärven tallin pärekaton toinen lape, pintahista eli riukuaitaa Koveroon sekä niitetään.
 • 2010 Koverossa uusitaan tallin pärekatto sekä tehdään heinätöitä.
 • 2011 kunnostetaan Seitsemisharjun lähdettä. Lisäksi kitketään Koveron pellavamaata sekä niitetään.
 • 2012 Puiston 30-vuotisjuhlat: tervanpolton ohessa tehdään Koveron tallivajan pärekattoa, pintahista eli riukuaitaa Koveroon sekä niitetään.

Alkuvuosina myös WWF (wwf.fi) on talkoillut Seitsemisessä, mm. vuonna 1994 rakennettiin heinälato, tehtiin riukuaitaa, kunnostettiin navettaa ja kerättiin sammalia hirsieristeeksi. Työlistaan on vuosien varrella mahtunut myös pitkospolkujen rakentamista, Multiharjun polkujen porrastusta, tienviittojen pystytystä, vessojen maalausta ja lehtikerppujen tekoa.