Uutiset

Takaisin

Hämeenkylmänkukan esiintymien hoitotöitä jatketaan Matinsillan ja Kyöpelinvuoren-Fagerinmäen Natura-alueilla

9.9.2019

Matinsillan Natura-alueella Hämeenlinnassa ja Kyöpelinvuoren-Fagerinmäen Natura-alueella Hattulassa jatketaan hämeenkylmänkukan esiintymien hoitotöitä. Erilaisilla toimenpiteillä parannetaan hämeenkylmänkukan esiintymien lämpö- ja valo-olosuhteita. Tavoitteena on varmistaa kylmänkukan säilyminen ja lisääntyminen alueella.

Hämeenkylmänkukka. Kuva: Tapani Mikkola

"Matinsillan alueella raivataan varjostavaa alikasvospuustoa sekä tehdään kivennäismaalaikkuja. Fagerinmäen-Kyöpelinvuoren Natura-alueeseen kuuluvalla Emminkankaan luonnonsuojelualueella tehdään kivennäismaan laikutusta ja pienimuotoista puuston käsittelyä", kertoo Metsähallituksen Luontopalvelujen erikoissuunnittelija Ari Lahtinen. Toimenpiteet ovat osa EUn osittain rahoittamaa PaahdeLIFE-hanketta. Molemmilla Natura-alueilla on tässä hankkeessa jo aiemmin tehty vastaavanlaisia toimia hämeenkylmänkukan esiintymien turvaamiseksi vuosien 2015-2016 aikana. Alueille on po. toimien lisäksi lisätty hämeenkylmänkukkaa istutuksin ja kylvöin. Nyt tehtävillä töillä täydennetään näitä aiemmin tehtyjä töitä.

Hämeenkylmänkukka on rauhoitettu, erittäin uhanalainen ja erityisesti suojeltava laji, joka sisältyy myös EU:n luontodirektiivin liitteisiin II ja IV.

Suurimpana syynä kylmänkukan taantumiselle on kasvupaikkojen sulkeutuminen ja rehevöityminen. Metsäpalojen tehokas torjunta ja metsälaidunnuksen päättyminen ovat heikentäneet lajin lisääntymismahdollisuuksia. Nykyisin monet esiintymät ovat paksusti kunttaantuneet ja siementen itäminen on käytännössä mahdotonta. Kasvit ovat yleensä säilyneet maastokohdissa, joissa jostakin syystä on puustossa aukkoisuutta (teiden ja polkujen reunat, sorakuopan reunat, linjat yms.) ja maanpinta rikkoutunut. Sirkkataimia voi kehittyä vain kivennäismaan paljastumiin.

PaahdeLIFE-hankkeen tunnukset