Luontoon.fi uutiset

Vallisaaressa kävijät ovat keskimäärin erittäin tyytyväisiä vierailuunsa - Helsinki Biennaali palaa saareen kesällä 2023

Vallisaaressa kävijöiden mielestä palvelut, ympäristö, odotukset ja häiriötekijät ovat pääosin tasapainossa. Valtakunnallisesti vertailukelpoinen kävijätyytyväisyysindeksi Metsähallituksen kesän 2022 kävijätutkimuksessa oli 4,5 asteikolla yhdestä viiteen, missä viisi on erittäin hyvä.  

Ylhäältä kumpareelta avautuu rantametsän yli näkymä saareen.

“Palveluita kehitetään saaren infrastruktuurin kehittyessä. Erityisesti ravintolapalvelut muuttuvat entistä monipuolisemmiksi ja tasokkaammiksi. Tavoitteenamme on tarjota Vallisaaren kävijöille korkealaatuisia mutta kohtuuhintaisia ravintolapalveluita’, kertoo asiakaspalvelupäällikkö Petra Niskanen.  

”Paluusta normaaliin korona-ajan jälkeen kertoo se, että vaikka kävijöitä on vähemmän kuin koronan huippuvuosina, ovat saaren toimipisteiden myynnit kuitenkin kasvaneet”, kertoo saaren ravintolapalveluista vastaavan Juva Shipping Oy:n toimitusjohtaja Oskari Juva.  

Osa kävijöistä kokee häiritsevinä saaren poliisilailla suljetun rajoitusalueen kieltokyltit. Vallisaaren eteläosassa liikkumista on rajoitettu sisäministeriön asetuksella ihmisten suojaamiseksi.  Turvallisuusnäkökulmasta liikkumisrajoitukset ovat kuitenkin tarpeellisia, ja muutenkin saarella on historiasta johtuvia erityistarpeita kävijäturvallisuuden takaamiseksi. 

”Vallisaaresta ja sen rantavesistä on edelleen löydettävissä räjähteitä. Tämän takia rajoitetaan tulentekoa, kaivamista ja metallinetsintää”, kertoo Petra Niskanen.  

Jopa 46 prosenttia saaren kävijöistä oli ensimmäistä kertaa Vallisaaressa. Kävijöistä 72 prosenttia oli paikallisia, eli Vallisaari on edelleen uusi tuttavuus historia- ja luontokohteena helsinkiläisille.  

Kesällä 2023 Vallisaareen palaa myös Helsinki Biennaali, joka muuttaa saaren monimuotoiseksi nykytaiteen näyttämöksi. Tapahtuman valmistelut ovat käynnissä, ja Metsähallituksesta työhön osallistuu moniammatillinen ryhmä asiantuntijoita.

Teosten sopivuutta arvokkaaseen kulttuurihistorialliseen ja luontoympäristöön arvioitaessa vaikutuksia tarkastellaan eri näkökulmista: työssä ovat mukana niin arkeologi, joka arvioi asioita muinaismuistolain näkökulmasta, rakennusperintöasiantuntija, joka arvioi asioita rakennussuojelun ja museoviraston vaatimusten näkökulmasta, kuin suojelubiologikin, joka arvioi asioita lajien näkökulmasta.

Alueiden hallinnan asiantuntija varmistaa asioiden olevan luonnonsuojelulain ja muiden säädösten mukaisia. Vierailukokemuksen sujuvuus ja asiakasturvallisuus ovat keskeisiä suunnittelun lähtökohtia.  

Kiviset portaat tiilirakennuksen luona. Rakennukseen liittyy kalteva kivinen muuri.

 
Metsähallituksen kävijätutkimus on valtakunnallisesti vakioitu menetelmä alueen kävijöiden ja heidän mielipiteidensä, odotustensa ja käyttäytymisensä tutkimiseen. Tutkimus toteutetaan kysely- tai haastattelumenetelmillä noin viiden vuoden välein Metsähallituksen tärkeimmillä vierailukohteilla. Vallisaaren kävijätutkimuksen aineisto kerättiin 21.5.-13.8.2022 välisenä aikana haastatteluin ja postilaatikkokeräyksellä Vallisaaressa ja Kuninkaansaaressa. Tutkimuksessa saatiin 906 vastausta. Kävijätutkimuksen tuottamia tietoja käytetään hyväksi esimerkiksi palveluvarustuksen kehittämisessä, jotta kävijöiden odotuksiin voidaan vastata paremmin. Kävijätietoja voidaan hyödyntää myös suojelutavoitteiden toteuttamisessa ja kävijävirtojen hallitussa ohjaamisessa herkillä alueilla. 

Lisätietoja

Metsähallitus on valtion liikelaitos, jonka hoidossa on kolmasosa Suomen maa- ja vesialueita. Metsähallituksen tarkoitus on luonnon arvon ja yhteisen varallisuuden vastuullinen kehittäminen yli sukupolvien. 1200 metsähallituslaista eri puolilla Suomea vastaavat alueiden kestävästä käytöstä, hoidosta ja suojelusta - erilaiset tarpeet ja odotukset yhteensovittaen.
Metsähallituksen Luontopalvelut tarjoaa kestävän tavan nauttia Suomen kauneimmasta luonnosta. Suojelemme arvokkainta luontoa ja vastuullamme ovat maamme kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut valtion suojelualueet, pohjoiset erämaa-alueet sekä monet merkittävät historiakohteet.