Luontoon.fi uutiset

Oulangan kansallispuistossa ennallistettiin polttamalla entistä talousmetsää

Poltto saatiin suoritettua suunnitellusti 7. heinäkuuta. Uopajanniemi sijaitsee Oulangan Natura 2000 -alueella kansallispuiston itäosan ulkopuolella. Ennallistamispoltossa poltettiin noin 16 hehtaarin metsäala. Polttamalla jäljitellään luontaista metsäpaloa. Tavoitteena on lisätä metsän rakenteellista monimuotoisuutta ja tuottaa hiiltynyttä puuta palaneessa puuaineksessa eläville lajeille. 

Kuusi palaa.

Oulangan kansallispuisto on osa valtakunnallista palojatkumoverkostoa, jonka tarkoituksena on edistää luonnon monimuotoisuutta säännöllisillä ennallistamispoltoilla. Poltettava metsäkuvio on entistä talousmetsää, jonka puusto on iältään noin 60-vuotiasta. 

Ennallistamispoltto toteutettiin osana Beetles LIFE -hanketta, jonka rahoituksesta osa tulee EU:n LIFE Luonto -ohjelmasta. Hankkeessa parannetaan kahdeksan uhanalaisen hyönteislajin, kuten kaskikeijun ja palolatikan, elinympäristöjä luonnonsuojelualueilla. 

Palanut puu on tärkeää ekosysteemille 

Metsäpalot ovat aina olleet luonnollinen osa pohjoisten havumetsien elämää. Ne ovat ylläpitäneet luonnonmetsien monimuotoisuutta ja lajistoa metsien laikuittaisen uudistumisen kautta. Metsän palaessa osa puustosta kuolee heti ja osa vasta vuosien kuluessa. Tämän seurauksena alueelle syntyy eri lahoamisvaiheessa olevaa puuainesta. Nykyaikaisen palontorjunnan myötä palot sammutetaan tehokkaasti, ja monet paloalueita suosivat eläin- ja kasvilajit ovat harvinaistuneet. 

Metsien ennallistamispoltot suunnitellaan ja valmistellaan aina huolellisesti. Poltettavaksi valitaan paikka, jossa on sammutusvettä lähellä. Onnistunut poltto edellyttää riittävän kuivaa maastoa, siksi poltot tehdään usein metsäpalovaroituksen aikaan. Poltossa ja jälkivartioinnissa on aina mukana tarvittavan suuri määrä henkilöitä. 

Lisätietoja