Luontoon.fi uutiset

Metsien ennallistamistyöt jatkuvat Liesjärven kansallispuistossa

Liesjärven kansallispuistossa jatketaan ennallistamispolttojen sarjaa kesällä 2021. Polttoa valmistelevat työt aloitetaan maastossa marraskuussa viikolla 47. Ennallistamistyöt kohdistuvat hieman alle 10 hehtaarin alueelle Liesjärven kansallispuiston eteläisellä nk. Tervalamminsuon osa-alueella.

Tulevan vuoden polttokohde valmistellaan poistamalla osa polttokohteen puustosta ja myöhemmin syksyllä tai ensi vuoden keväällä kaivamalla niin kutsuttu palokuja poltettavan alueen ympärille. Palokuja tarkoittaa sitä, että noin 2-3 metrin leveydeltä poltettavan alueen ympäriltä poistetaan paloaltis kunttakerros siltä osin kun se on polton turvallisen toteuttamisen kannalta tarpeellista.

Hakkuiden tarkoitus on lisätä palavan aineksen määrää alueella, nopeuttaa alueen kuivumista keväällä, rikkoa tasainen talousmetsän kaltainen puustorakenne ja toisaalta varmistaa alueen turvallinen poltto.

Metsän ennallistamispolton tavoitteena on tuottaa alueelle palanutta ja hiiltynyttä puuainesta, joka on välttämätöntä lahopuusta ja palaneesta puuaineksesta riippuvaiselle lajistolle. Liesjärven kansallispuisto on nk. palojatkumoalue, jolla metsiä pyritään polttamaan tasaisin väliajoin.

Tuli on olennainen osa luonnontilaisen metsän ekologiaa. Metsän polttaminen on yksi tärkeä metsän ennallistamistoimi, jonka tarkoituksena on palauttaa aiemmin talousmetsänä ollut alue luonnontilaisen kaltaiseksi. 

Lisätietoja