Luontoon.fi uutiset

Metsähallituksen Luontopalvelut kunnostaa perinneympäristöjä Salon Rekijoella  

Salon Rekijoella sijaitsevilla Ojala- ja Maijanoja -nimisillä tiloilla on aloitettu vuoden 2022 aikana perinneympäristön kunnostamista osana Helmi-elinympäristöohjelmaa, ja tavoitteena on saada noin 12 hehtaarin alue laidunnukseen. Nyt vuoden 2023 alussa toimia jatketaan pienimuotoisella hakkuulla, jossa puita poistetaan niittyjä ja hakamaita avaten. Kunnostustoimia tehdään noin kahden hehtaarin alueella. Alue on vanhaa maatalousmaata ja tilalla on laiduntanut eläimiä viimeksi 1980- luvulla. Niittyjä ja hakamaita on kasvanut umpeen laidunnuksen päätyttyä ja paikoin on istutettu kuusia aiemmin avoimille olleille alueille.   

Nuorta kuusikkoa lumisessa notkelmassa.

 Ojalan ja Maijanojan tilat ovat siirtyneet Metsähallitukselle valtion suojelutarkoituksiin tehtyjen maanostojen seurauksina. Kiinteistöt ovat vierekkäisiä, joten ne muodostavat yhdessä hyvän kokonaisuuden valtakunnallisesti arvokkaan perinnebiotooppialueen, Rekijokilaakson, läheisyydessä. Perinteisen maatalouskäytön loppumisesta huolimatta on kiinteistöillä säilynyt perinnebiotoopeille tyypillisten ja myös huomionarvoisten lajien kasvupaikkoja. Avoimempina säilyneillä alueilla kasvavia lajeja ovat esimerkiksi maarianverijuuri, lehtoleinikki, kevätesikko, peurankello, ahdekaunokki, mäkilehtoluste ja ketoneilikka, joka on silmällä pidettävä laji. 
 
“Kunnostustoimilla laajennetaan niittyjä ja kunnostetaan hakamaita, mikä parantaa uhanalaisen perinnebiotooppilajiston, myös monien hyönteisten ja perhosten, elinolosuhteita. Jatkohoitona tehtävä laidunnus ylläpitää alueiden pysymistä avoimina ja puoliavoimina”, toteaa luonnonsuojelun asiantuntija Päivi Leikas Metsähallituksesta.  
 
Luonnonhoitohakkuu tehdään koneellisesti. ”Konekorjuuna saadaan kerättyä myös hakkuutähteistä enin osa, mikä auttaa raivausalueen siistinnässä laidunnusta varten. Puun myyntituloilla katetaan nyt kunnostettavien alueiden ennallistamiskuluja ja muiden luonnonsuojelualueiden kustannuksia”, kertoo luonnonsuojelun erityisasiantuntija Petri Loikkanen Metsähallitukselta.   

Alueelle tehdään aitaus laiduneläimiä varten   

Myöhemmin keväällä rakennetaan laidunaitaus, joka on lampaiden laidunnukseen suunniteltu pedoilta suojaava aitaus. Laidunnus aloitetaan jo tulevana laidunkautena.  

Lumen peittämä niitty, taustalla on vanha lato ja metsää.