Luontoon.fi uutiset

Metsähallitus kulottaa ruovikkoa Raahen Pattijoella - kulotus hyödyttää uhanalaista linnustoa

Metsähallitus kulottaa tällä viikolla ruovikkoa Raahessa Olkijokisuun ja Pattijoen pohjoishaaran välisellä ranta-alueella. Kulotuksella hoidetaan perinnemaisemaa ja lintujen pesimäaluetta. Toimilla pyritään palauttamaan avoimen ympäristön niittylajistoa umpeenkasvaneelle rantaniitylle.

Mies kastelee letkulla kuivaa ruovikkoa keväällä.

Ruovikoituneita alueita kulotetaan 5.-6.5. Olkijokisuun ja Pattijoen pohjoishaaran välisellä Natura-alueella valtion maalla. Kulotus aloitetaan aamulla, jos olosuhteet ovat sopivat. Kulotuksesta aiheutuva savu voi näkyä pitkänkin matkan päähän. Kulotuksen aikana polttoalueelle ei saa mennä ja Riutantie tulee pitää vapaana. 

Metsähallituksen Luontopalvelut on kunnostanut alueen perinnemaisemaa jo aiemmin puustoa raivaamalla. Perinnemaisemien kunnostuksessa on tärkeää päästä eroon kuivasta ruovikosta, jotta laiduneläimet alkavat viihtyä alueella ja ruovikon syrjäyttämä matalakasvuinen niittylajisto voi toipua. 

Alueen uhanalaisimmat lintulajit vaativat pesimäalueekseen avointa ja matalakasvuista niittyä, jota kunnostetaan pensaiden ja puiden raivauksella ja ruovikon poistolla. Ruovikkoa suosiville lajeillekin jää vielä oma alueensa suojelualueelle. Ruovikot lisääntyvät nopeasti maankohoamisen, ilmastonmuutoksen ja meren rehevöitymisen myötä. 

Lyhyt aikaikkuna kulotukselle 

Otollinen aikaikkuna ruovikon kulotuksille on hyvin lyhyt. Kulotus tehdään linnuston suojelualueella ennen pesimäkauden alkua, mutta ruovikon tulisi olla jo kuivunut lumen sulamisen jälkeen. Kaikkina vuosina otollista aikaa ei ole ollenkaan, mutta nyt kylmät yöt ovat hidastaneen lintujen pesinnän aloitusta. 

Ruovikko on kaadettu ennakkoon. Näin ruoko palaa paremmin ja kaatamisella on myös estetty se, etteivät kaikkein aikaisimmatkaan lajit aloita pesintäänsä ruovikon suojassa ennen kulotusta. Keväällä tehtävä kulotus on paras menetelmä ruovikosta kokonaan eroon pääsemiseksi, koska polton jälkeen laiduneläimet syövät mielellään tuoreen kasvun aivan maata myöten, mutta niittäessä alueelle jäisi terävä sänki, jota laiduneläimet välttelevät. 

Kunnostettavalla rantaniityllä nähdään jo tänä kesänä laiduneläimiä luonnonhoitotöissä vuosikymmenien tauon jälkeen. Laiduneläimet pitävät niityn jatkossa avoimena, monimuotoistavat sen kasvillisuutta ja mahdollistavat vaateliaiden vesi- ja rantalintujen paluun alueelle. 

Olkijokisuun ja Pattijoen pohjoishaaran välisen Natura-alueen luonnonhoitotyöt tehdään Helmi-elinympäristöohjelman rahoituksella.