Luontoon.fi uutiset

Metsähallitus kulottaa Paistjärvellä Heinolassa tiistaina 28.6.2022

Metsähallitus kulottaa Heinolan Paistjärvellä, Kuijärvi-Sonnasen alueella tiistaina 28.6.2022. Kulotusala on kooltaan noin 8,5 hehtaaria. Kulotuksesta on tehty tulentekoilmoitus ja kulotussuunnitelma on toimitettu Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle. 
 

Mäntymetsä, jonka pohjakasvusto on palanut.

Tuli kuuluu olennaisena osana harjumetsiin, jotka kuivina elinympäristöinä ovat palaneet luonnostaan kaikkein useimmin. Harjumetsien paahderinteet ovat edustavimmillaan valoisia. Metsänpohjalla on paljaita kivennäismaalaikkuja, jotka tarjoavat soveliaan elinympäristön niihin erikoistuneille lajeille. Natura-alueilla paahderinteitä palautetaan lähemmäs luonnontilaa tehokkaimmin kulottamalla, millä saadaan avattua metsänpohjaa. Varttuneet männyt säilyvät valtaosin elossa maanpinnanmyötäisesti etenevässä palossa, mutta palo tuottaa myös hiiltynyttä kuollutta puuainesta, joka on paahteisella paikalla lahotessaan arvokasta lahopuulajistolle.

Paistjärvi kuuluu Metsähallituksen palojatkumoalueisiin, joilla kulotetaan säännöllisin väliajoin. Kulotus on osa valtakunnallista Helmi-elinympäristöohjelmaa, joka turvaa Suomen luonnon monimuotoisuutta. Kulotus toteutetaan Metsähallituksen Luontopalveluiden ja Metsätalous Oy:n yhteistyönä.

Kulotuksesta muodostuu runsaasti savua, joka on havaittavissa melko laajalla alueella polton aikana ja seuraavina päivinä.

Lisätietoja