Luontoon.fi uutiset

Harjurinteen metsää harvennetaan 31.5.2022 Komion luonnonsuojelualueella - harvennus on osa alueen ennallistamistoimia

Komion luonnonsuojelualueen harjumetsää ja soita autetaan kohti luonnontilaa monilla hoitotoimenpiteillä. Harjurinteen hoitoa jatketaan tiistaina 31.5.2022 harventamalla puustoa noin 5 hehtaarin alueella Lopella. Toimenpiteen tarkoituksena on valmistella alue ensi vuoden paahdealuepolttoa varten.

Poltettua metsää, jossa maapohja on palanut ja männyt ovat säästyneet palolta.

Harjurinteen harvennukset tehdään epätasaisesti niin, että alueelle jää tiheämpiä kohtia ja toisaalta harvapuustoisia ja aukkoisia kohtia. Lounaisrinne harvennetaan voimakkaammin ja aukkoisemmaksi, varjorinne jätetään tiheämpään kasvuasentoon. Ennen polttoa poltettavan alueen ympärille tehdään kaivinkoneella nk. palokuja, jossa kivennäismaa poistetaan muutaman metrin levyiseltä kaistaleelta. Samalla tehdään kivennäismaalaikkuja poltettavan alueen lounaisrinteelle.

Hoitotoimien tarkoituksena on luoda avoimempia paisteisia ja paahteisia elinympäristöjä paahdelajistolle kuten kangasajuruoholle. Paahteiset elinympäristöt ovat Suomessa vähentyneet voimakkaasti umpeenkasvun ja tehokkaan palontorjunnan vuoksi. Umpeenkasvun ja kunttaantumisen myötä monet avoimista ja paahteisista elinympäristöistä hyötyvät ja riippuvaiset lajit ovat uhanalaistuneet. Komiolla pyritään ylläpitämään avoimia paahteisia alueita hoitamalla aluetta säännöllisin väliajoin.

Työt toteutetaan osana Helmi-elinympäristöohjelmaa. Harvennustyöstä tiedotetaan alueella myös maastokyltein. 

Lisätietoja