Preiviikinlahti on laaja, hietapohjainen ja suhteellisen matala merenlahti. Rannat ovat olleet aiemmin laidunnettuja, mutta ovat sittemmin ruovikoituneet ja pensoittuneet. Lahden saaret ovat kasvistollisesti mielenkiintoisia. Maaperä on enimmäkseen hiekkaa ja monia saaria luonnehtii jäkäläpohjainen nummikasvillisuus, jossa lähes ainoana puulajina ovat meren tuivertamat pihlajat. Saarten alavilla rantaniityillä tavataan mm. isorantasappi ja pikkurantasappi, ahopellava ja nyylähaarikko. Saarilla kasvaa myös Pohjanlahden erikoisuus pohjanlahdenlauha. Rannoilla kasautuneiden rakkolevävallien voimakkaassa maaperässä kasvavat mm. morsinko ja merisinappi.

Linnustoa ajatellen Preiviikinlahti on kansainvälisesti merkittävä. Pesivien vesilintujen pari- ja lajimäärät ovat suuria. Vesilinnustoa edustavat muun muassa ristisorsa, heinätavi, jouhisorsa, lapasotka ja nokikana. Saarilla yleisin lintu on haahka. Meriharakat, tyllit, karikukot, punajalkaviklot ja rantasipit kuuluvat puolestaan saarilla pesivään kahlaajalajistoon. Myös erittäin uhanalainen etelänsuosirri pesii alueella.

Lahden pohjoisrannalla sijaitseva Yyterin lietteiden alue on Etelä-Suomen tärkein muuttavien kahlaajien levähdyspaikka. Muuttavaan lajistoon kuuluvat mm. suosirri, pikkusirri, kuovisirri, isosirri, pulmusirri, jänkäsirriäinen, tundrakurmitsa, punakuiri ja vesipääsky. Kahlaajien lisäksi myös muuttavat vesilinnut löytävät sinne tiensä ja elokuun lopulla lahdella on yleensä tuhansia lintuja. Loppusyksyllä lahden miehittävät satapäiset laulujoutsenparvet.

Preiviikinlahti. Kuva: Seppo Keränen