Luontoon.fi etusivulle
Metsähallitus

Öjenin luonto 

Puustoisia räme- ja korpialueita

Kantokääpä. Kuva: Tuija Warén Öjenin alue on saanut kehittyä verraten luonnontilaisena. Se näkyy kaatuneiden ja lahonneiden puiden kohtalaisessa määrässä. Kaatuneet puut ovat hyvin tärkeitä vanhan metsän eliöille. Niissä viihtyvät erityisesti erilaiset sienet, käävät sekä linnut ja pikkueläimet, kuten esimerkiksi liito-orava.

Öjenin vanhojen metsien valtapuu on kuusi. Mäntyä tavataan jonkin verran kalliomailla ja istutettuna. Lehtipuiden osuus on vähäinen. Alueella kasvaa muutamia vanhoja koivuja, haapoja ja raitoja. Korvissa esiintyy paikoitellen komeaa tervalepikkoa.

Alueen kangasmaat ovat pääosaltaan mustikkaisia kangasmetsiä. Öjenin pienalaiset suot ovat ja puustoisia rämeitä ja korpia. Alueen suurin avosuo on Kålströmshagen, joka on tyypiltään saranevaa. Osa Öjenin soista ojitettiin 1991, jotta puusto olisi kasvanut paremmin. Ojat tukittiin kuitenkin keväällä 1997, koska tavoitteena on palauttaa alueen suoluonto ennalleen. Suometsät ovat tärkeitä elinympäristöjä monille kasvi- ja eläinlajeille.

Vain Öjenin korkeimmassa kohdassa, Kompassbergetin ympäristössä on avokallioalueita. Muutoin maasto on lohkareista moreenia ja notkopaikoissa esiintyy savea. Alueella esiintyy monin paikoin Vaasan graniittia, joka on harmaata, karkearakeista ja helposti lohkeilevaa.

Harvinainen jäkälä ja hohtava sammal

Öjenin metsässä kasvaa useita vanhoissa luonnonmetsissä viihtyviä sammal- ja jäkälälajeja, mm. haavan hyytelöjäkälää ja aarnisammalta. Haavan hyytelöjäkälä on luokiteltu koko maassamme vaarantuneeksi lajiksi.

Aarnisammal kasvaa kaatuneiden puiden juurten päällä. Aarnisammal loistaa vihreänkellertävää valoa hämärässä. Sen pinnalla olevat pienet linssimäiset erikoissolut heijastavat tavallista valoa erittäin tehokkaasti ja saavat näin aikaan tämän mysteerisen valoilmiön.

Käävät

Metsässä, jossa on paljon eriasteista lahopuuta, viihtyy monenlaisia kääpiä. Osa käävistä kasvaa elävissä puissa, mutta suurin osa on kuolleen puuaineksen lahottajia. Vanhojen metsien eliölajeilla on tarkat elinympäristövaatimukset, esim. käävät ja erilaiset sienilajit lahottavat puuta tietyssä järjestyksessä. Jotkut käävät ovat tarkkoja isäntäpuustaan, toiset ovat sopeutuvampia. Öjenin alueelle tyypillisiä kääpiä ovat mm. haavanarinakääpä, lakkakääpä, kuusenkääpä, ruostekääpä ja punahäivekääpä.

Viimeisin päivitys 8.6.2011
Metsähallitus, PL 94 (Vernissakatu 4), 01301 Vantaa, Vaihde 0205 64 100