Murhisalo on vanhaa vienankarjalaisten kylien nautinta-aluetta ja on luonnonarvoiltaan erittäin merkittävä. Alueen runkona on Lososuon - Saarijärven -soidensuojelualue, jonka ympärillä sijaitsevat vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluvat aarnimetsät. Suot ovat enimmäkseen aapasoita, mutta lettojakin on. Vaikka metsää on harvennettu, on metsien monirakenteisuus säilynyt. Metsätyypit vaihtelevat kuivista männiköistä reheviin lehtomaisiin metsiin ja jokivarsien luhtametsiin. Alue myös sisältää maassamme ainutlaatuisen laajan, lähes luonnontilaisena säilyneen järviketjun valuma-alueen.

Hoikanahon kuusimetsää. Kuva: Risto Sauso

Murhisalo on poronhoitoaluetta, mutta alueella liikkuu myös metsäpeuroja. Alueen puroissa tavataan amerikanmajavaa (ent. kanadanmajava). Kevättalven hauskoihin kokemuksiin kuuluu saukon jälkien seuraaminen puronvarressa. Kaikki suurpetomme on tavattu Murhisalon alueella, yleisimpiä ovat karhu ja ahma. Tavallinen kulkija tapaa suurpedoista yleensä vain jälkiä.

Saarijärvi on merkittävä lintujärvi ja Murhisalolla on runsas linnusto, jossa korostuvat suuret vesien ja soiden linnut, kuten kaakkuri, laulujoutsen, metsähanhi ja kurki. Vanhojen metsien lintulajistoa on myös paljon.

Kalevalapuisto

Murhisalo on tärkeä osa Kalevalapuiston suojelualuekokonaisuutta. Murhisalon eteläpuolella sijaitsevan Kuivajärvi-Hietajärven maisema-alueen perustamistarkoituksena on ollut vienankarjalaisen kulttuuriperinnön- ja maiseman sekä rakennusperinnön säilyttäminen. Samalla on haluttu elvyttää vienankarjalaiskylien elinvoimaisuutta. Maisema-alue on Kalevalapuiston, luonto- ja kulttuurimatkailun sekä suomalais-venäläisen luonnonsuojelu- ja kulttuuriyhteistyön kannalta erittäin arvokas.

Metsähallituksen julkaisuja Murhisalosta (julkaisut.metsa.fi)

Muita verkkopalveluja