Lehtolajiston kartoituksen yhteydessä löydettiin huippuharvinainen lattavalekauniaisesiintymä Rantasalmelta, Linnansaaren kansallispuistosta. Laji on tavattu Suomessa vain kerran aikaisemmin vuonna 1865. Lattavalekauniainen on kansainvälisesti hyvin harvinainen laji ja siitä on vain muutamia havaintoja Puolasta, Kroatiasta, Ranskasta, Ruotsista ja Venäjän Karjalasta. Suomessa laji on luokiteltu korkeimpaan uhanalaisuusuokkaan; äärimmäisen uhanalainen.

Lattavalekauniainen on noin neljän millimetrin mittainen kovakuoriainen, joka elää Linnansaaren kansallispuiston lehdoissa. Kuva: Metsähallitus/Jaakko MattilaLattavalekauniainen (Aulonothroscus laticollis) on noin neljän millimetrin mittainen valekauniaisten heimoon (Throscidae) kuuluva kovakuoriaislaji. Lajin elintapoja ei tunneta sen harvinaisuuden vuoksi varmuudella, mutta havainnot viittaavat siihen, että se eläisi onttojen lehtipuiden onteloihin muodostuvassa puukarikkeessa. Todennäköisesti lattavalekauniainen käyttää ravintonaan onteloiden karikkeessa kasvavia sienirihmastoja.

Linnansaaren haapavaltaisista lehdoista lattavalekauniaisia löydettiin yhteensä kymmenen yksilöä. Lattavalekauniaiset tavattiin onttojen elävien haapojen rungoille asetetuista ikkunapyydyksistä. Lajin esiintymä vaikuttaa elinvoimaiselta, mutta se on pienialainen ja keskittynyt Linnansaaren eteläosan lehtoihin. Lattavalekauniasta ei ole havaittu myöhemmissä kartoituksissa muilta alueilta. Linnansaaren kansallispuistossa esiintyy poikkeuksellisen runsaasti uhanalaisia ja taantuneita metsäkovakuoriaislajeja, mikä kertoo alueen suuresta arvosta vanhojen lehtimetsien lajiston suojelussa.
 
Metsähallituksen Luontopalvelujen tekemät lajistokartoitukset ovat osa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaa, METSOa. Lajistotietoa tarvitaan mm. suojelualueiden hoidon ja käytön suunnittelun tueksi sekä lajien levinneisyyden muutosten seuraamiseen ja uhanalaisuuden arvioimiseen.

Lisätietoja