Suurin osa alueen metsistä on kuusi- ja mäntyvaltaista taimikkoa tai nuorta kasvatusmetsää. Kakonsalossa on näissä nuorissa metsissä tehty ennallistamistöitä, joilla pyritään palauttamaan metsät luonnontilaisiksi. Ennallistaminen (www.metsa.fi) näkyy alueella monin tavoin.

Metsiä on ennallistettu eniten kaatamalla puita sekä lisäämällä lahopuuta ja polttamalla metsiä. Tavoitteena on lisätä lehtipuun, erityisesti haavan määrää. Haavantaimet ovat Kakonsalon runsaan hirvijoukon herkkua, minkä vuoksi haapojen kasvualueita on jouduttu aitaamaan. Haavat maistuvat myös alueella ahertaville majaville.

Metsiköitä polttamalla luodaan elinympäristöjä harvinaistuneille palanutta puuta vaativille eliölajeille. Tehokkaan palotorjunnan yleistyttyä tällaisista alueista on tullut erittäin harvinaisia. Metsää on poltettu esimerkiksi Pienen Kakonjärven länsirannalla. Metsänpolttoja jatketaan osana EU-rahoitteista valtakunnallista Paahde-LIFE -hanketta vuosina 2015-2020.

Hyönteispyydys tien varrella on osa ennallistamiskokeita. Kuva: Katri Suhonen

Muhamäentien varressa on lahopuukoealoja, joissa haapapöllien yhteyteen on asetettu hyönteispyydyksiä. Näillä aloilla seurataan muun muassa haavalla elävän lajiston leviämistä paikasta toiseen. Kokeita jatketaan useamman vuoden ajan ja pyydykset ovat paikalla aina kesäaikaan. Myöhemmin pölleistä saatetaan myös tutkia, onko niihin muodostunut kääpiä.

Tuleva lahopuu on kaulattu kuolemaan pystyyn. Kuva: Katri SuhonenEri menetelmin on tuotettu myös maapuuta ja kuolevaa pystypuuta, millä osaltaan lisätään alueen monimuotoisuutta. Lisäksi alueen pieniä soita on ennallistettu ojia tukkimalla ja poistamalla puustoa, jolloin suokasvillisuus pääsee elpymään entiseen loistoonsa. Ennallistetuilla soilla tulee liikkua varoen, koska tukitut ojat voivat olla petollisia.